SPRAWY BIEŻĄCE

Wytyczne dla zdających czerwcu 2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

1. 22 czerwca egzamin pisemny praktyczny Technik Administracji godz.9:00,  Terapeuta Zajęciowy godz.13:00

2. 23 czerwca egzamin pisemny Technik Administracji godz.10:00

3. 23 czerwca egzamin pisemny (TUK, TZ, TM, OD, OM -kurs) godz.14:00

CZAS TRWANIA:

 22 czerwca TA-180 minut, TZ -180 minut

23 czerwca -wszystkie kierunki -60 minut

 

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na egzamin obowiązkowo należy zabrać DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM I NR PESEL

 

  1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Nikt z rodziny zdającego nie może wejść na teren szkoły.           

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, maskotek, żadnych zbędnych rzeczy, torebek, plecaków.

  1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie   DŁUGOPIS (lub pióro) z CZARNYM TUSZEM  (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo można zabrać kalkulator prosty.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.  W trakcie egzaminu uczniowie mogą pić wodę. Butelka musi być ustawiona przy nodze stolika. Wody nie należy pić nad arkuszem po to, aby uniknąć jego zalania. Uczniowie nie wnoszą jedzenia.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety lub kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu  w danej sali).

11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

13. Z toalety zdają korzystają przed wejściem na egzamin. W przypadku zasłabnięcia, nudności, nagłej potrzeby skorzystania z toalety podnoszą rękę i czekają na podejście członka komisji.

 

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Chęć zakończenia pracy sygnalizują podniesieniem ręki i czekają na podejście członka komisji.

15. W przypadku:

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego

b. wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

c. zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.

      1. Wyniki egzaminu – koniec sierpnia 2020
      2. NA KAŻDY EGZAMIN PRZYCHODZIMY PÓŁ GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU, JEŚLI MAMY EGZAMIN O GODZINIE 14:00, TO JESTEŚMY PRZED WEJŚĆIEM DO SZKOŁY O GODZINIE 13:30. (WEJŚCIE DO               LO NR 2). NIE WCHODZIMY NA TEREN SZKOŁY. CZEKAMY NA NAUCZYCIELA I DOPIERO WTEDY, POJEDYŃCZO, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ NAUCZYCIELA WCHODZIMY DO SALI EGZAMINACYJNEJ. PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY NIE GROMADZIMY SIĘ, ZACHOWUJEMY DYSTANS, OBOWIAZKOWO ZAKŁADAMY MASECZKI. EGZAMINY 22 CZERWCA I 23 CZERWCA ODBYWAJĄ SIĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 2. EGZAMINY PRAKTYCZNE 28 CZERWCA (TUK, TM OM-KURS) ORAZ 1 LIPCA (OD) ODBĘDĄ SIĘ                             W PRACOWNIACH W BUDYNKU ZWARU.

    

Zapoznłem/am się z 

"Wytyczne dla zdających czerwcu 2020"

(dotyczy tylko słuchaczy przystępujących do egzaminu)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:  1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: OCHOTNICZA SŁUŻBA RATOWNICZA (ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork, NIP 8411503155);  2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  Realizacji umowy o świadczenie usług zawartej z administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;   3)    inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan: Rafał Bocian;  4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: zarząd Ochotniczej Służby Ratowniczej, instruktorzy Centrum Edukacji Ratowniczej przy OSR Lębork, obsługa Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku;  5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  a)    do dnia zakończenia realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami,  b)    niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących wobec klienta,  c)    wypełnienia obowiązku Administratora wynikającego z obowiązujących przepisów (np. podatkowych);  d)    do czasu cofnięcia wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie;  7)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  8)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego właściwego organu nadzorczego), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenia RODO);  9)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym realizacji umowy zawartej przez z Administratorem; jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług na podstawie w/w umowy, w przypadku zgody na marketingowej – podanie danych osobowych jest dobrowolne;  10)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY