Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Wychowanie fizyczne;

 Podstawy przedsiębiorczości;

 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia;

 Propedeutyka stomatologiczna;

 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej;

 Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia i zdrowia;

 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;

 Elementy psychologii;

 Język obcy w stomatologii;

 Bezpieczeństwo i higiena pracy;

 Język migowy;

 Technologie informatyczne;

 Zarys mikrobiologii;

 Podstawy farmakologii;

 Technika i zasady pracy w gabinecie stomatologicznym;

 Asystowanie lekarzowi dentyście w zabiegach z zakresu implantologii

 Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej – zajęcia praktyczne;

 Praktyki zawodowe na III i IV semestrze.

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Higienistka stomatologiczna

 określić zadania, zakres i strukturę opieki stomatologicznej;

 rozpoznawać i określać wyposażenie pracowni stomatologicznej w sprzęt, narzędzia i materiały oraz aparaturę diagnostyczno-leczniczą;

 określać podstawowe czynności i zabiegi stosowane w stomatologii;

 współpracować z lekarzem podczas wykonywanych zabiegów stomatologicznych;

 przygotować zestawy narzędzi do zabiegów stosowanych w stomatologii zachowawczej, protetyce, paradontologii i ortodoncji;

 obsługiwać, kontrolować działanie oraz konserwować urządzenia i aparaturę stomatologiczną;

 stosować zasady i metody odkażania i wyjaławiania;

 przygotowywać pacjentów do zabiegów, stosować zasady pielęgnacji podczas i po zabiegu diagnostycznym i leczniczym;

 organizować stanowiska pracy w poradniach stomatologicznych różnych specjalności;

 prowadzić dokumentację i sprawozdawczość stomatologiczną;

 określać i stosować czynności oraz techniki wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych i leczniczych z zakresu stomatologii;

 prowadzić profilaktykę próchnicy zębów, określać i stosować czynności oraz zabiegi higieniczno-profilaktyczne i lecznicze zgodnie z kompetencjami zawodowymi;

 prowadzić profilaktykę periodontologiczną, zapobiegać chorobom przyzębia i jamy ustnej oraz wadom szczękowo-zgryzowym;

 prowadzić profilaktykę ortodontyczną, stosować zabiegi zapobiegawczo-lecznicze pod kierunkiem lekarza specjalisty;

 przekazywać i wykorzystywać wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do oceny układu stomatologicznego

 prowadzić profilaktykę onkologiczną jamy ustnej;

 określać zadania i zasady prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej, wspomagającej działalność leczniczą i rehabilitacyjną;

 określać i stosować metody i formy wychowania zdrowotnego w prowadzeniu stomatologicznej edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach;

 samodzielnie wykonywać niektóre zabiegi stomatologiczne, takie jak: lakowanie zębów, fluoryzacja, piaskowanie.

Absolwent potrafi:

 gabinety dentystyczne;

 gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Higienistka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 2 lata

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;

 

 wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych;

 

 w swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze wymagania.

Zawód: higienistka stomatologiczna

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Higienistka stomatologiczna

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych