Opiekun medyczny

Czas trwania nauki: 1 rok

 Zajęcia w weekendy

Zawód: opiekun medyczny

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe;
 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne;
 • asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Potencjalne miejsca pracy:

 • podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie itp.);
 • ośrodki rehabilitacyjne;
 • domy spokojnej starości;
 • domy pomocy społecznej.

Absolwent potrafi:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną;
 3. Zdrowie publiczne;
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
 5. Zarys psychologii, socjologia;
 6. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 7. Język migowy;
 8. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia;
 9. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 10. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 11. Praktyki zawodowe na I i II semestrze

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY