Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Wychowanie fizyczne

 Podstawy organizacji w domu pomocy społecznej

 Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka

 Teoretyczne podstawy opieki

 Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej

 Język obcy w pomocy społecznej

 Usługi opiekuńcze

 Aktywizacja osoby podopiecznej

 Trening umiejętności społecznych

 Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Opiekun w domu pomocy społecznej

 rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizyczny, psychiczny i społeczny osoby podopiecznej;

 opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniający poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;

 sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielać jej wsparcia emocjonalnego;

 utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;

 wspierać oraz motywować osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiającego samorealizacją, rozwijającego zainteresowania i usprawniającego psychofizycznie oraz społecznie.

Absolwent potrafi:

 całodobowe domy pomocy społecznej;

 zakłady opiekuńczo-lecznicze;

 jednostki organizacyjne pomocy społecznej dziennego pobytu.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Opiekun w domu pomocy społecznej

Czas trwania nauki: 2 lata

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 opiekun w DPS pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi;

 

 dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.

Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Opiekun w domu pomocy społecznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych