Opiekun w domu pomocy społecznej

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w wekendy

Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • opiekun w DPS pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi;
 • dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.

Potencjalne miejsca pracy:

 • całodobowe domy pomocy społecznej;
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej dziennego pobytu.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Podstawy organizacji w domu pomocy społecznej
 3. Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 4. Teoretyczne podstawy opieki
 5. Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
 6. Język obcy w pomocy społecznej
 7. Usługi opiekuńcze
 8. Aktywizacja osoby podopiecznej
 9. Trening umiejętności społecznych
 10. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Absolwent potrafi:

 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizyczny, psychiczny i społeczny osoby podopiecznej;
 • opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniający poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
 • sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielać jej wsparcia emocjonalnego;
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • wspierać oraz motywować osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiającego samorealizacją, rozwijającego zainteresowania i usprawniającego psychofizycznie oraz społecznie.

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY