KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Adresaci:

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie; jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia. Przedmioty nauczania podczas kursów są związane z daną kwalifikacją. Warunkiem ukończenia kursów jest frekwencja obecności podczas zajęć nie mniejsza niż 80 % oraz zdany egzamin zawodowy.

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia i sposób na:

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,
  • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

 

Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Jest odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy i dostosowanie do jego potrzeb. Ustawiczne kształcenie, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych ma na celu przede wszystkim:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy,
  • zmianę pracy,
  • awans,
  • utrzymanie zatrudnienia

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestnicy będą mogli uzyskać kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (np. A1,A2,A3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia (średniego) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie weekendowej, uwzględniając czas wolny od nauki w ferie oraz wakacje.  
Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na danym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

 

 

kwalifikacja zawodowa   MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

zawód  Opiekun medyczny

ilość godz.  720

 

kwalifikacja zawodowa   MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych

zawód  Opiekunka środowiskowa

ilość godz.  560

 

kwalifikacja zawodowa   MS.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

zawód  Asystent osoby niepełnosprawnej

ilość godz.  560

 

kwalifikacja zawodowa   AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

zawód  Technik usług kosmetycznych

ilość godz.  675

REKRUTACJA:

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

 

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork (budynek „mechanika” sekretariat LO2)

poniedziałek-piątek 8:30-15:00

 

Pracownie Kształcenia Praktycznego

Ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork (budynek „ZWAR” I piętro pok. 122)

Wtorek 14:00 – 18:00, sobota 9:00 – 13:00

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1 oraz ul. Krzywoustego 1.

 

Metodologia nauczania:

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami nauczenia. Podstawowe techniki to praca w grupach, dyskusja moderowana, wykłady

i mikrowykłady, analiza, ćwiczenia, symulacje.

 

Opłata za kursy:

Opłata wpisowa wynosi 100zł,

Koszt szkolenia miesięcznie wynosi 135zł (przez 9 miesięcy - od października do czerwca).

Opłatę należy uiszczać do 10 kolejnego miesiąca, począwszy od października.

Istnieje też możliwość uiszczenia opłaty z góry, która w takim wypadku ulega obniżeniu i wynosi  1000zł.

 

Opłaty należy dokonać na konto:

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

nr 34 1090 1102 0000 0001 3501 9708

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY