Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 Język migowy

 Język obcy zawodowy

 Komputerowe wspomaganie pracy rejestratorki medycznej

 Obsługa klienta w podmiotach opieki zdrowotnej

 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

 Podstawy finansów publicznych

 Podstawy prawa administracyjnego

 Podstawy prawa cywilnego

 Podstawy prawa pracy

 Postępowanie w administracji

 Wychowanie fizyczne

 Wykonywanie pracy biurowej

 Zajęcia fakultatywne* (rejestracja medyczna, administracja w bezpieczeństwie, podstawy protokołu dyplomatycznego)

 

Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

Technik administracji: organizacja pracy rejestracji medycznej, sekretariatu medycznego lub administracja w bezpieczeństwie

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Technik administracji

 obsługuje pracę rejestracji w szpitalach, przychodniach i zakładach opieki zdrowotnej

 sporządza sprawozdania i protokoły

 przygotowuje karty pacjentów

 opracowuje projekty akty administracyjne i inne dokumenty

 zajmuje się planowaniem i organizowaniem pracy rejestracji, w tym harmonogramem przyjmowania pacjentów

 prowadzić podstawową dokumentację księgową

 planować koszty i przychody

 gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników

Absolwent potrafi:

 Szpitale, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, biura i urzędy.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Technik administracji

Czas trwania nauki: 2 lata

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 absolwent zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji medycznej pacjentów i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w przychodniach, szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej;

 

 wykonuje prace biurowe;

 

 sporządza dokumenty;

 

 nadzoruje harmonogram przyjmowania pacjentów.

Zawód: Technik administracji

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Technik administracji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych