Opiekun osoby starszej

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: opiekun osoby starszej

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej;
 • opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Potencjalne miejsca pracy:

 • domy dziennego pobytu;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy spokojnej starości;
 • sanatoria.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Organizacja opieki na osobą starszą;
 3. Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą;
 4. Metodyka pracy opiekuńczej;
 5. Język migowy;
 6. Język obcy w pomocy społecznej;
 7. Umiejętności opiekuńcze;
 8. Aktywizacja społeczna;
 9. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze.

Absolwent potrafi:

 • rozpoznawać możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawać i interpretować sytuację społeczną, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywać zasoby indywidualne, środowisko rodzinne, instytucjonalne i lokalne w pracy z osobą starszą;
 • dobrać metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierające do sytuacji życiowej, stany zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielić wsparcia emocjonalnego i aktywizować osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywać, podtrzymywać i rozwijać współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym;

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY