Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Wychowanie fizyczne;

 Organizacja opieki nad osobą starszą;

 Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą;

 Metodyka pracy opiekuńczej;

 Język migowy;

 Język obcy w pomocy społecznej;

 Umiejętności opiekuńcze;

 Aktywizacja społeczna;

 Praktyki zawodowe na II i IV semestrze.

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Opiekun osoby starszej

 rozpoznawać możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

 rozpoznawać i interpretować sytuację społeczną, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywać zasoby indywidualne, środowisko rodzinne, instytucjonalne i lokalne w pracy z osobą starszą;

 dobrać metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierające do sytuacji życiowej, stany zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

 udzielić wsparcia emocjonalnego i aktywizować osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

 nawiązywać, podtrzymywać i rozwijać współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym;

Absolwent potrafi:

 domy dziennego pobytu;

 domy pomocy społecznej;

 domy spokojnej starości;

 sanatoria.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Opiekun osoby starszej

Czas trwania nauki: 2 lata

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej;

 

 opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zawód: Opiekun osoby starszej

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Opiekun osoby starszej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych