Terapeuta zajęciowy

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: terapeuta zajęciowy

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta;
 • terapeuta zajęciowy to osoba, która interesuje się psychologią i pedagogiką, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne;
 • terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne.

Potencjalne miejsca pracy:

 • domy dziecka;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy dziennego pobytu;
 • pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

Absolwent potrafi:

 • nawiązywać i podtrzymywać kontakt terapeutyczny z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
 • planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniający diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizować działania w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentować, monitorować i oceniać przebieg procesu terapeutycznego.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 3. Język obcy w terapii zajęciowej;
 4. Podstawy psychologii i pedagogiki;
 5. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
 6. Język migowy;
 7. Podstawy terapii zajęciowej;
 8. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 9. Prowadzenie terapii zajęciowej
 10. Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
 11. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY