Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Wychowanie fizyczne;

 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;

 Język obcy w terapii zajęciowej;

 Podstawy psychologii i pedagogiki;

 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;

 Język migowy;

 Podstawy terapii zajęciowej;

 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej;

 Prowadzenie terapii zajęciowej;

 Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego;

 Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Terapeuta zajęciowy

 nawiązywać i podtrzymywać kontakt terapeutyczny z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;

 rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

 planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniający diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

 organizować działania w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

 dokumentować, monitorować i oceniać przebieg procesu terapeutycznego.

Absolwent potrafi:

 domy dziecka;

 domy pomocy społecznej;

 domy dziennego pobytu;

 pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Terapeuta zajęciowy

Czas trwania nauki: 2 lata

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta;

 

 terapeuta zajęciowy to osoba, która interesuje się psychologią i pedagogiką, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne;

 

 terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne.

Zawód: Terapeuta zajęciowy

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Terapeuta zajęciowy

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych